Tlačivá platné pre školský rok 


Materské školy
Žiadosť:
               - o psychologické/ logopedické vyšetrenie.
Informovaný súhlas na:
               - depistážne vyšetrenie logopedické a  logopedickú starostlivosť
               - depistážne vyšetrenie prediktorov gramotnosti
               - depistážne vyšetrenie a posúdenie školskej spôsobilosti


Základné školy
Žiadosť:
             - o psychologické/ špeciálnopedagogické vyšetrenie
             - o logopedické vyšetrenie
             - o kariérové poradenstvo
Povinná príloha k žiadosti:
             - charakteristika žiaka ZŠ 
Informovaný súhlas na:
              - depistážne vyšetrenie čitateľskej gramotnosti    
              - zaradenie do programu kariérového poradenstva


Stredné školy
Žiadosť:
              - o psychologické/ špeciálnopedagogické vyšetrenie
              - o logopedické vyšetrenie - pre potreby ďalšieho štúdia
              - o kariérové poradenstvo
Povinná príloha k žiadosti:
              - charakteristika žiaka SŠ 
Informovaný súhlas na:
               - zaradenie do programu kariérového poradenstva - plnoletý žiak
               - zaradenie do programu kariérového poradenstva - zákonný zástupca 
           

  
Aktivity
objednávka aktivít
            
 

 Formulár žiadosti o špeciálnopedagogické vyšetrenie žiaka so SZP
                                       


Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ
               (platný od 1.9.2015)