Cieľová skupina a zameranie činností

CPaP je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú,výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom,okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä
v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Klientelu CPaP, ktorej poskytujeme poradenské služby tvoria deti/žiaci od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie a ich zákonní zastupcovia.
Všetky poradenské služby poskytujeme deťom/žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení bezplatne. 
  
Poradenské zariadenie tiež metodicky usmerňuje činnosť ďalších zložiek výchovného poradenstva t. j. činnosť výchovných poradcov, školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie a to spôsobom určeným v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 9 a 10 vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.