"Človek je človeku najlepšim liekom." (Africké príslovie)

Najjednoduchšie vysvetlenie pojmu prevencia je, že ide o predchádzanie vzniku alebo možného vzniku zdravotných, sociálnych alebo iných problémov.“

Mnohí odborníci považujú prevenciu za praktickú činnosť,  založenú na vedecky uplatňovaných opatreniach, ktoré smerujú k posilňovaniu a ochrane komplexnej vyváženosti a je nutné uskutočňovať ju vo všetkých etapách života človeka. 
Pôsobenie na mladú generáciu prioritne musí mať výchovno-vzdelávací charakter. Musí ísť o proces vytvárania a upevňovania morálnych hodnôt, zvyšovania sociálnej kompetencie detí a mládeže, o rozvoj znalostí, ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem seba deštrukcie, prejavom agresivity a porušovaniu zákona.
V podmienkach súčasnej informačnej revolúcie patrí medzi základné potreby a znalosti človeka hlavne schopnosť komunikácie, schopnosť teamovej práce, dostatok sebadôvery a dobrá odolnosť voči stresu. 
     Značnej časti mladých ľudí sa nedarí z rôznych dôvodov primerane a zodpovedne vyrovnať sa s osobnými a sociálnymi požiadavkami, konfliktami, školskými problémami a rôznymi náročnými životnými situáciami. Riešením potom pre nich býva zneužívanie drog a alkoholu, záškoláctvo, šikanovanie, vandalizmus a ďalšie formy nežiaduceho správania sa spadajúceho do oblasti sociálno-patologických javov.
        Škola a školské zariadenie musí na seba vziať povinnosť poskytovať ponuku takých činností a podmienok, ktoré vedú k získaniu potrebných sociálnych znalostí. Musí v zvýšenej miere prevziať aj výchovnú úlohu, pretože dnešná rodina v tomto smere veľakrát plní len niektoré zo svojich niekdajších základných funkcií.